دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۳۸۹ فروردین ۱, یکشنبه

دعا نويس

یکی
خـــــراب ریـــشه
      یکی خــــراب د یــشهتـــو
این هـــمه خرابی
      تکلیف مون چی میشه.........................................................................یکی به
جـای دستاش
        
 
پیــــنه
رو پیشـونیشهبدون
کـــــــار وزحمت
        جیباش پره همـــیشه.........................................................................یکی کـــوپن
فروشه
          یکی دعـــــــا نویسهیکی
توکــار گریه س
         نونش توچشم خیسه........................................................................یه
عدّه غـرق پو ل
 و          یـه عدّه آس و پاسنیـــــه
عدّه بی اراده
          تو کــوچه ها پلاسن ......................................................................ریشه
مـــونــو سوزوندن
      نمی دونیم چی هستیمکاشکی می
شدبفهمیم
        کی بودیم و کی هستیم


شعر از
خليل جوادي
 

هیچ نظری موجود نیست: