دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

مقصر؟

همانقدر که مسخره میکنیم احترام نمی گذاریم

همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمی کنیم

همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم

همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم

همانقدر که کینه به دل میگیریم محبت نمی کنیم

همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم

همانقدر که می گریانیم شاد نمی کنیم

همانقدر که ویران میکنیم آباد نمی کنیم

همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم

همانقدر که دور می شویم نزدیک نمی شویم

همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمی کنیم

همیشه دیگران مقصرند ، ما گناه نمی کنیم...