دانشکده حقوق شهید بهشتی

۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

منشور حقوق بشر کوروش کبیر


 منشور کورش کبیر


(اولین اعلامیه حقوق بشر)منشور
حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش استوانه‌ای سفالین است که در
سال ۵۳۹ پیش از میلاد به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه ایران ساخته شده
و دور تا دور آن مجموعه‌ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به خط میخی بابلی
نقش گردیده است. این استوانه در پایه‌های شهر بابل قرار داده شده بوده است.
این سند به عنوان "نخستین منشور حقوق بشر"
شناخته می‌شود و در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی
سازمان منتشر کرد. بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر
نیویورک نگهداری می‌شود.


 متن منشور حقوق بشر کورش کبیر 


اينک
که به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و کشورهاي جهات اربعه را به سر
گذاشته ام ، اعلام مي کنم ، که تا روزي که من زنده هستم و مزدا توفيق
سلطنت را به من مي دهد . دين و آيين و رسوم ملتهايي که من پادشاه آنها
هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زير دستان من ، دين و
آئين و رسوم ملتهايي که من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير
قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .


من
از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي که زنده هستم و مزدا
توفيق سلطنت را به من مي دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل
نخواهم کرد و هر ملت آزاد است ، که مرا به سلطنت خود قبول کند يا ننمايد و
هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ
نخواهم کرد .


من
تا روزي که پادشاه ايران و بابل و کشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت
، کسي به ديگري ظلم کند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم
خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .


من
تا روزي که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را
به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف
نمايد .


من تا روزي که زنده هستم ، نخواهم گذاشت که شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد و بدون پرداخت مزد ، وي را بکار وادارد .


من
امروز اعلام مي کنم ، که هر کس آزاد است ، که هر ديني را که ميل دارد ،
بپرسد و در هر نقطه که ميل دارد سکونت کند ، مشروط بر اينکه در آنجا حق
کسي را غضب ننمايد و هر شغلي را که ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به
هر نحو که مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينکه لطمه به حقوق
ديگران نزند .


من
اعلام مي کنم ، که هر کس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ کس را نبايد به
مناسبت تقصيري که يکي از خويشاوندانش کرده ، مجازات کرد ، مجازات برادر
گناهکار و برعکس به کلي ممنوع است و اگر يک فرد از خانواده يا طايفه اي
مرتکب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران .


من
تا روزي که به ياري مزدا ، سلطنت مي کنم ، نخواهم گذاشت که مردان و زنان
را بعنوان غلام و کنيز بفروشند و حکام و زير دستان من ، مکلف هستند ، که
در حوزه حکومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان
غلام و کنيز بشوند و رسم بردگي بايد به کلي از جهان برافتد .


و
از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجراي تعهداتي که نسبت به ملتهاي ايران و
بابل و ملتهاي ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .


هیچ نظری موجود نیست: